Charakteristika Diétny systém Recepty Jedálne lístky Stravníci Objednávanie Predbežné plánovanie Kalkulácie Normovanie Oceňovanie Sklady potravín Medzisklad Číselníky Prehľady a audity Účtovné doklady Prepojenie s IS

STRAPER - nástroj pre obsluhu stravovacej prevádzky v nemocniciach

STRAPER - stravovacia prevádzka

Program STRAPER je komplexným nástrojom na riadenie stravovacej prevádzky v nemocniciach, liečebných ústavoch, školách, domovoch dôchodcov a iných zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnej starostlivosti. Nezáleží na veľkosti prevádzky - program má vždy jednoduchú obsluhu, ale zároveň širokú paletu funkcií na riadenie malej aj veľkej prevádzky.

Komu je určený?

Je určený najmä vedúcim stravovacích prevádzok, diétnym sestrám a asistentom výživy, jeho moduly sa však dajú implementovať aj v kuchyni, v sklade, na účtovnom oddelení, v manažemente. Podľa organizačnej štruktúry prevádzky môže program obsluhovať jedna osoba alebo viac osôb súčasne na viacerých počítačoch.

Potrebujete server?

Program STRAPER je možné používať nielen vo väčších organizáciách so sieťovým informačným systémom a centrálnym serverom, ale aj v malých zariadeniach bez sieťovej prevádzky (na jednotlivých počítačoch bez centrálneho servera). Dá sa teda implementovať do akéhokoľvek stravovacieho zariadenia s ľubovoľným počtom počítačov.

Nároky programu

Program pracuje na štandardnom kancelárskom počítači s operačným systémom Windows. Modulárna štruktúra umožňuje prispôsobiť používanie programu na mieru, tzn. využívať len niektoré vybrané moduly a podľa konkrétnych potrieb ich prepojiť s informačným systémom danej organizácie.

Možnosti programu

Program STRAPER umožňuje vytvárať databázu receptov, zostavovať jedálne lístky podľa diét, viesť evidenciu stravníkov, zabezpečovať objednávanie stravy individuálne aj hromadné pre interných stravníkov, zamestnancov aj externých klientov, plánovať stravu, zhotovovať kalkulácie surovín, normovať stravné jednotky podľa diét, viesť kompletné skladové hospodárstvo (sklady potravín aj medzisklad), oceňovať poskytované jedlá v zariadení, generovať účtovné doklady, reporty a audity.

Programovanie na mieru

Reporty a audity sú priebežne dopĺňané na základe požiadaviek vedúcich stravovacích prevádzok a účtovných oddelení. Kedykoľvek je možná ich úprava podľa aktuálnych potrieb alebo naprogramovanie nových dokladov podľa zadanej špecifikácie.